Polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnosti

U 2012. godini Ministarstvo financija odlučilo je propisati i obveze i zadaće osobe zadužene za nepravilnosti. Do 2012. godine imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti nije bilo striktno propisano već samo spomenuto kao stavka koja bi se trebala napraviti u javnom sektoru.

Budući da je utvrđeno da velik broj korisnika proračuna nije imenovao osobu zaduženu za nepravilnosti usvojen je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika NN 70/12.

Ovaj naputak po prvi puta propisuje strogu obvezu imenovanja osobe zadužene za nepravilnosti u nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, te u jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Naputkom je propisan i obrazac odluke o imenovanju, te popratni obrasci koji se koriste za prijavu i postupanje, te izvješćivanje o nepravilnostima. Svakako najistaknutija obveza ovog Naputka je polugodišnje i godišnje izvješćivanje o nepravilnostima do 31.07. tekuće godine za polugodišnje razdoblje, odnosno do 31.03. tekuće godine za godišnje razdoblje. Proračunski i izvanproračunski korisnici mogu i ne moraju imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, ali ukoliko je ne imenuju moraju se obratiti osobi zaduženoj za nepravilnosti u nadležnom osnivaču.