Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 78/11 propisuje se izgled i sadržaj same izjave o fiskalnoj odgovornosti te su svi obveznici primjene odnosno korisnici proračuna po prvi puta obvezni predavati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 2012. godine za razdoblje 2011. godine.

Prilog ove izjave je Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji sadrži 66 pitanja iz 5 područja temeljem kojeg korisnici proračuna daju izjavu o fiskalnoj odgovornosti koja postaje glavni mehanizam izvještavanja o uspostavi sustava unutarnjeg financijskog upravljanja i kontrola. Čelniku je dana mogućnost da može imenovati jednog ili više koordinatora za popunjavanje upitnika, ali samu izjavu daje sam čelnik. Na ovaj način temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti počela se provoditi samoprocjena rada sustava na propisan način. Propisano je da svi proračunski i izvanproračunski korisnici dostavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti do 28.02. tekuće godine za prošlu godinu nadležnom osnivaču, te je nadležni osnivač istu dužan pregledati, te da Jedinice lokalne, regionalne (područne) samouprave, Ministarstva i druga tijela na razini državne uprave izjavu predaju do 31.03. tekuće godine za prošlu godinu Ministarstvu financija koje pregledava sadržaj izjave.

Budući da dosta korisnika proračuna nije predalo ispravnu Izjavu o fiskalnoj odgovornosti utemeljenu na stvarnom stanju, te dio njih nije predao uopće Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Vlada RH je 2012. godine usvojila Uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koja je donijela izmjene pojedinih pitanja u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti da bi se neke stvari koje su komplicirano napisane pojasnile i dodatno pojednostavile. Uz pitanje 24. Iz Upitnika ovom Uredbom propisana je referenca u vidu tablice. Dodatno je propisan način primopredaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i popratne dokumentacije uslijed izmjene čelnika.

Izmjenama i dopunama uredbe NN106/12 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti u 2012. godini je malo izmijenjen i pojednostavljen te sada sadrži 67 pitanja. Upitnik je primjenjiv za sve korisnike proračuna ali nisu sva pitanja primjenjiva. U samom pitanju naznačeno je na koga se ono odnosi i na koji tip korisnika je primjenjivo.

Stoga je na neka pitanja u Upitniku o fiskalnog odgovornosti ovisno o vrsti korisnika moguće odgovoriti sa „Nije primjenjivo“. Potvrdan odgovor u Upitniku daje se ukoliko za navedeno pitanje kao dokaz u 99% uzorka postoje odgovarajuće reference koje su propisane u Upitniku i nalaze se kraj svakog pitanja. Negativan odgovor na pitanje daje se ukoliko je pitanje primjenjivo na korisnika ali ne postoje reference ili dio referenci da bi korisnik dokazao potvrdan zahtjev iz pitanja. U nekim pitanjima moguć je odgovoriti s djelomično ali samo ukoliko postoje propisane reference na tvrdnju iz pitanja u od 91% do 98% referentne dokumentacije.

U skladu s podatcima iz Upitnika čelnik daje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 1a ili Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 1b. Izjava 1a daje se ukoliko u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti nema odgovora NE i DJELOMIČNO.

Ukoliko takvi odgovori postoje čelnik mora dati Izjavu 1b kojom potvrđuje namjensko, zakonito i svrhovito trošenje proračunskih sredstava i funkcioniranje sustava unutarnjih financijskih kontrola ali uz uočene nepravilnosti iz upitnika koje se obvezuje otkloniti planom otklanjanja.

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti je popratni dokument koji se sastavlja za negativne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i unutar njega navode se načini, rokovi, te odgovorne osobe za otklanjanje pojedine nepravilnosti iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Uz pripadajuću izjavu o fiskalnoj odgovornosti predaju se Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Mišljenje unutarnjeg revizora o revidiranim područjima za prethodnu godinu, te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima u prethodnoj godini. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima je dokument koji prikazuje u kojoj mjeri je izvršen plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i dali su se poštivali njegovi rokovi, te obrazloženje ukoliko su rokovi probijeni. Mišljenje unutarnjeg revizora je popratni dokument koji se dosada često mijenjao izjavom da organizacija nema uspostavljenu unutarnju reviziju, što se dijelom još tolerira. U listopadu 2013. godine Vlada RH je usvojila još jednu izmjenu Uredbe NN 106/12 u kojoj su u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti napravljene sitne izmjene tri pitanja i to: pitanja 6. i 14., te pitanja 66.

Davanjem izjave o fiskalnoj odgovornosti pravi se nekakva vrsta samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola, te se nadležna tijela na dokaziv način izvještava o stanju organizacije i transparentnosti njenog poslovanja i potrošnje namjenskih sredstava. Izjava o fiskalnoj odgovornosti također je jak mehanizam za neprekidno poboljšanje organizacije jer ova zakonska obveza korisnike proračuna tjera na kontinuirano dokazivo godišnje izvještavanje, uočavanje nedostataka, te provođenje poboljšanja sukladno mjerama otklanjanja nepravilnosti koje su utvrđene Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti. Naravno cilj je da popratna dokumentacija uz izjavu i reference budu maksimalno ispravni jer je ta dokumentacija upravo predmet obvezne kontrole i provjere od strane Osobe zadužene za nepravilnosti u organizaciji.

Implementacijom sustava financijskog upravljanja i kontrola i poštivanjem zahtjeva izjave o fiskalnoj odgovornosti organizacija se podiže na novu razinu koja otvara mogućnosti za daljnji razvoj i ozbiljne projekte napretka.