Seminar Osoba za nepravilnosti - Osijek

Obzirom na veliko zanimanje koje vlada za naše seminare, održali smo još jedan izuzetno uspješan seminar na temu „Osoba za nepravilnosti“. Seminar je bio namijenjen za Ministarstva, fondove, jedinice lokalne, reionalne ( područne) samouprave kao i za sva javna tijela te trgovačka društva, koja su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedne ili više jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Seminar je održan u slijedećim gradovima Osijek, Zagreb i Split te je svim polaznicima seminara bilo lokacijski dostupno. Svaki polaznik seminara dobio je uvjerenje o pohađanju tj. prisustvovanju na seminaru.

Teorijski dio seminara odnosio se na novi Pravilnik o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima.

U drugom dijelu seminara, polaznici seminara su postavljali pitanja predavaču, a taj dio je bio posebno interesantan polaznicima seminara, jer su mogli dobiti konkretne odgovore na konkretne probleme s kojima se susreću. Polaznici seminara također su pokazali veliki interes i za druge projekte koje nudimo.

Putem seminara ostvarena je dobra poslovna suradnja s našim klijentima s kojima ćemo i dalje biti u kontaktu kako bi im pružili svu potrebnu pomoć te se nadamo i ubuduće ovakvim uspješnim ciklusima seminara.