Održan seminar „ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I IZRADA IZVJEŠĆA ZA TIJELA JAVNE VLASTI“

S obzirom na produženje roka na 15.02.2015. za dostavu Izvješća tijelima javne vlasti, Eko-Vet Grupacija u suradnji s Oscar Edukos organizirala je seminar na temu Zakon o pravu na pristup informacijama i izrada Izvješća za tijela javne vlasti.  Zakonom se uređuju obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama  (NN25/13).

Obuhvaćene teme na seminaru bile su: kako imenovati i razriješiti Službenika za informiranje, obveze tijela javne vlasti, ograničenja prava na pristup informacija, postupovne odredbe, Službenik za informiranje kroz odgovornosti i ovlasti, nadzor nad provedbom Zakona, izvješćivanje Povjerenika te prekršajne odredbe.

Seminari su se održali u Osijeku, Zagrebu i Splitu te je svim sudionicima izdano Uvjerenje o prisustvovanju na seminaru. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim polaznicima na iskazanom povjerenju.

Interes za seminar je bio velik, budući da je bilo dosta nejasnoća vezanih za Pravo na pristup informacijama. Nadamo se da smo Vam uspjeli pomoći vezano za sve Vaše upite i nejasnoće na navedenu temu.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na seminaru „ALAT BUDUĆNOSTI: neverbalna, verbalna i paraverbalna komunikacija“  kako bi povećali kvalitetu komunikacije unutar organizacije i izvan nje.

Stojimo vam na raspolaganju za sve daljnje upite.