Knjige

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN141/06), kojim su utvrđeni metodologija, standardi, odnosi i odgovornosti te nadležnosti korisnika proračuna u navedenom sustavu, svaki korisnik proračuna (proračunski korisnici i izvanproračunski zavodi, odnosno fondovi) dužni su imenovati Voditelja financijskog upravljanja i kontrola, te Osobu za nepravilnosti.

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za učinkovito upravljanje sustavom financijskih kontrola u javnom sektoru iz perspektive Voditelja Financijskog upravljanja i kontrola i Osobe za nepravilnosti.

Autori ove knjige omogućili su čitatelju da pronađe sve praktične savjete, primjere, zakonske obveze bitne za Voditelja financijskog upravljanja i kontrola, te u posebnom izdanju i za Osobu za nepravilnosti, pronađe na jednom mjestu.

 

osobe-za-nepravilnosti

 Voditelj-sustava-FMC
RASPRODANO
(u cijenu je uračunat PDV
i troškovi dostave)
CIJENA KNJIGE: 270,00 kn
(u cijenu je uračunat PDV
i troškovi dostave)

 

Preuzmi narudžbenicu.

---------------------------

Strateško planiranje je sastavni dio sustava financijskog upravljanja i kontrola koje se provodi prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006). Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006) je usko povezan sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12), pa tako i direktno povezan sa donošenjem dokumenata dugoročnog odnosno srednjoročnog razvoja na temelju kojeg se donosi Proračun. 

Strateško planiranje je sastavni dio sustava financijskog upravljanja i kontrola koje se provodi prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006). U svrhu provođenja navedenog zakona izdan je Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole od strane Ministarstva financija RH – Središnja harmonizacijska jedinica, u kojem se navodi sljedeće:

strateski-plan„...svim korisnicima proračuna u javnom sektoru da mjere/projekti/aktivnosti koje se financiraju ili će se financirati iz proračuna (nacionalna/lokalna/sredstva  Europske  unije)  imaju  uporište  u  nekom  strateškom  dokumentu  koji sadrži što se želi postići i na koji način se država/regija/lokalna zajednica namjerava suočiti sa složenim problemima koje nije moguće na kratkoročan, ad hoc način riješiti.“

„Sve prethodno navedeno predstavlja ključne elemente za kvalitetan sustav financijskog upravljanja. Stoga je obveza izrada strateških planova i županijskih razvojnih strategija važan iskorak u smjeru razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola.“

„S obzirom na obvezu pripreme planskih/programskih dokumenata za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije, (kao i budućih sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda) važno je da sektorski, regionalni i lokalni strateški dokumenti budu u suglasju s ciljevima u strateškim dokumentima Republike Hrvatske koji su pripremljeni za Europsku uniju, odnosno da strateški ciljevi u svim tim dokumentima budu međusobno usklađeni.“

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za učinkovito upravljanje procesom izrade i donošenja strateškog plana u javnom sektoru.
Autori ove knjige omogućili su čitatelju da pronađe sve praktične savjete, primjere, te upute za izradu samog dokumenta  strateški plan koji je temeljno polazište za donošenje proračuna.

CIJENA KNJIGE: 270,00 kn (u cijenu je uračunat PDV i troškovi dostave)

Preuzmi narudžbenicu.