Izjava o fiskalnoj odgovornosti

4-izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti

 

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog i lokalnog proračuna potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Zakoni i uredbe koji reguliraju sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti: Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Uredba o   izmjeni i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnici jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave predaju Ministarstvu financija do 31.03. tekuće za prethodnu godinu, a čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog odnosno lokalnog proračuna svom osnivaču do 28.02. tekuće za prethodnu godinu. Izjava o fiskalnoj odgovornosti sadržava:

  • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima,
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti (prilog 1a ili 1b),
  • Mišljenje unutarnjeg revizora odnosno Izjava o  nepostojanju unutarnjeg revizora,
  • Odluka čelnika o uklanjanju slabosti i nepravilnosti.
  • Jednodnevni seminar omogućava korisniku usluge, ispunjenje svoje zakonske obveze, olakšanim pristupom putem popunjavanja navedenog Upitnika individualno sa stručnim savjetnicima „na licu mjesta“, te izradu sve prateće dokumentacije, spremne za predaju, koja je prethodno navedena.

ŠKOLOVANJE I PROJEKTI