FMC

5-fmc

 

Financijsko upravljanje i kontrola
(Financial Management and Control)

Sukladno procedurama predpristupnih pregovora za članstvo u Europskoj Uniji i Republika Hrvatska je prihvatila metode, procedure i standardne koji su zajednički za sve zemlje članice.

U poglavlju 32. predpristupnih pregovora Republika Hrvatska se obvezala uvesti i uspostaviti sveobuhvatni sustav financijskog upravljanja i kontrola (Eng. Financial management and control). U sklopu jednog EU projekta naši su ljudi dobili potrebnu edukaciju vezanu uz Financijsko upravljanje i kontrole od stručnih ljudi iz Kraljevine Nizozemske.

Slijedom navedenog kada su se stekli uvjeti i potrebno znanje iz područja financijskog upravljanja i kontrola, 2006. godine usvojen je i Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru NN 141/2006 koji propisuje primjenu sustava unutarnjih financijskih kontrola, te na primjenu sustava obvezuje javni sektor, odnosno korisnike proračuna. Zakon se odnosio na sve korisnike proračuna u Republici Hrvatskoj propisivao je obvezu godišnjeg izvješćivanja o sustavu unutarnjih financijskih kontrola putem propisanog upitnika samoprocjene, skraćenice GIFUIK, koji su korisnici proračuna bili obvezni predavati jednom godišnje do 31. siječnja. Nadalje ovaj Zakon je propisao metode i načine uspostave unutarnje revizije unutar korisnika proračuna, te uvjete koji se moraju stvoriti da bi provedba unutarnje revizije bila moguća. Zakon je nadalje propisao izradu Plana uspostave financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru kako bi se terminski utvrdili rokovi uspostave FMC sustava kod korisnika proračuna, te je definirana obveza uspostave unutarnje revizije i osobe koja mora biti imenovana kao voditelj za financijsko upravljanje i kontrole.

Budući da je javnom sektoru sam pojam „Financijsko upravljanje i kontrole“ bio dosta nejasan i nisu ga znali provoditi, a postojala je zakonska obveza, Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Priručnik za Financijsko upravljanje i kontrole 2007. godine. U priručniku su pojašnjene usvojene metodologije uspostave financijskog upravljanja i kontrole, sa primjerima dokumentacije, propisani su obrasci za izradu procesa sustava, te registra rizika.

Nadalje vlada RH donosi bitne izmjene donošenjem Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru na način da propisuje ispunjavanje upitnika samoprocjene ( GIFUIK) samo za središnja tijela državne uprave, izvanproračunske korisnike državnog proračuna, županije, županijska središta, Grad Zagreb i veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika unutar članka 6. Pravilnika. Svi ostali korisnici proračuna umjesto GIFUIKA obvezni su sastaviti i predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti te se istim ovim pravilnikom ukida obveza izrade Plana uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola te upravo Izjava o fiskalnoj odgovornosti zamjenjuje Plan uspostave FMC-a.

Financijsko upravljanje i kontrole u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sustav unutarnjeg upravljanja javnim financijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, te uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju. Financijsko upravljanje i kontrole ima dvije glavne linije izvješćivanja prema nadležnim tijelima što predstavlja dodatan oblik kontrole provedbe. Izvješćivanje se obavlja na godišnjoj razini predajom Izjave o fiskalnoj odgovornosti, te na godišnjoj i polugodišnjoj razini predajom Polugodišnjih i Godišnjih izvješća o nepravilnostima. Financijsko upravljanje i kontrole jamče transparentnost i zakonitost poslovanja javne uprave.

Obveznici uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola su svi proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, ministarstva, fondovi i druga tijela na razini razdjela državne uprave, te jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Sam proces uspostave financijskog upravljanja i kontrola započinje imenovanjima osoba odgovornih za provedbu sustava. Korisnik proračuna dužan je imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, a ukoliko to ne učini automatizmom voditelj za financijsko upravljanje i kontrole postaje čelnik. Nadalje korisnik proračuna mora sukladno Naputku NN 70/12 imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti na propisanom obrascu odluke imenovanja. Korisnici proračuna mogu imenovati prema potrebi i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, te tim za financijsko upravljanje i kontrole, te osobu zaduženu za izradu registra rizika, ali ta imenovanja nisu obvezna već su prepuštena izboru korisnicima proračuna i ona se donose zbog specifičnosti organizacije (velika organizacija, puno upravnih odjela).

Najvažniji mehanizam izvještavanja o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

ŠKOLOVANJE I PROJEKTI