Osvrt na seminare za trgovačka društva

Startajući s 01.09. u Gradu Zagrebu, 02.09. u Općini Višnjan, 03.09. u Gradu Zadru, 04.09. u Općini Ston te 05.09. u Gradu Osijeku započet je i odlično odrađen jesenski ciklus jednodnevnih edukativnih seminara pod nazivom „Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti“.

Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja su prisustvovala seminaru, smo upoznali s novim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 19/14).

Osim zakonskih odredbi na seminaru je obrađena Izjava o fiskalnoj odgovornosti, detaljno su objašnjena sva pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te koju odgovornost ima čelnik u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.

Kroz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti dotakla se i tema implementacije sustava financijskog upravljanja i kontrole vezana uz učinkovitije upravljanje rizicima.

Organizator seminara, Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. zahvalna je svim polaznicima seminara, a svi zainteresirani za daljnja sudjelovanja na seminarima mogu pratiti raspored održavanja seminara na web stranici: www.ekovet.hr