Jednodnevni seminar za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne (regionalne) samouprave - Rijeka, 03.07.2014.

Predstavnici trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne (regionalne) samouprave sudjelovali su na seminaru „Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti“, koji se održao 03.07.2014. u Rijeci. Osnovna tema je obrađena kroz različite aspekte pa se tako govorilo o sustavu financijskog upravljanje i kontrole, prijeko potrebnoj strateškoj dokumentaciji te glavnoj temi, odnosno izradi i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti.

U sklopu zakonske obveze izrade i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti, predavači na seminaru su prezentirali programsko (software–skog) ispunjavanje Upitnika i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa  planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

S obzirom da je bila riječ o seminaru za trgovačka društva u vlasništvu RH i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave naglasak izlaganja je bio na definiranju novih zakonskih obveza nastalih temeljem novih izmjena i dopuna Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN19/14 te Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Organizator seminara, Eko-Vet Proizvodnja d.o.o. se zahvaljuje svima koji su prisustvovali na seminaru te ujedno najavljuje nove cikluse seminara od rujna.