Novi seminar za JL(R)S i udruge: „Nove zakonske regulative s aspekta dodjele proračunskih sredstava udrugama i zakonitosti poslovanja“

Kako se veliki naglasak stavlja na transparentnost i javnost poslovanja udruga te se predviđa da će Registar neprofitnih organizacija, uz statut udruge i ostale podatke o radu udruga, omogućiti pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom, organiziramo jednodnevni edukativni seminar pod nazivom:

NOVE ZAKONSKE REGULATIVE S ASPEKTA DODJELE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I ZAKONITOSTI POSLOVANJA

Cilj i namjena seminara: udruge dijelom financiraju svoje programe i projekte iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je seminar namijenjen prvenstveno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali i članovima udruga koji rade na administrativno-računovodstvenim poslovima kako bi  povećale nadzor nad radom udruga i namjenskim trošenjem sredstava, te definirale kriterije dodjele sredstava, i način podnošenja izvještaja.

Seminar će obuhvatiti aktualne teme:

  • Upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza prema izmjenama i dopunama Zakona o udrugama (NN 74/14) – stupio na snagu 01.10.2014. godine
  • Što donosi novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) – stupa na snagu 01.01.2015. godine – GI-FUIK
  • Utvrđivanje kriterija dodijele sredstava udrugama - naglasak je na namjenskom trošenju sredstava kao i odgovornost prema sredstvima građana (kako se troše proračunska sredstva), sumnja u ispravnost i pravednost raspodjele
  • Strategija i kriteriji raspodjele i pravdanja sredstava – sustav raspodjele sredstava, koji bi za sve udruge bio transparentan, te zakonodavno ispravan (kriteriji pravedne dodijele i praćenja navedenih sredstava)
  • Vođenje jednostavnog i dvojnog knjigovodstva - lakše praćenje poslovanja, imovine i obveza udruga, te načini podnošenja izvještaja.
  • Prekršajne odredbe

Kotizacija za seminar: 1.000,00 + PDV

Seminar se održava:

24.11.2014. u 10:00 sati / HOTEL SILVER, Martina Divalta 84, OSIJEK
25.11.2014. u 09:00 sati / HOTEL HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB
26.11.2014. u 09:00 sati / NARODNO UČILIŠTE, Školjić 9, RIJEKA
27.11.2014. u 09:00 sati / ŽUPANIJSKA KOMORA ZADAR, Špire Brusine 16, ZADAR
28.11.2014. u 09:00 sati / OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, STON

Svoj dolazak možete potvrditi ispunjavanjem prijavnice te slanjem iste na e-mail: abenjak@ekovet.hr

Prijavnicu za seminar preuzmite OVDJE.