NOVI CIKLUS jednodnevnih seminara za trgovačka društva

Predstavljamo vam jednodnevni edukativni seminar na temu „Izrada i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti“. Tijekom seminara upoznat ćemo vas s novim zakonskim obvezama temeljem novih izmjena i dopuna Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN19/14 koji obvezu primjene proširuje i na Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U 2014 godini za svoje klijente, lokalnu samoupravu i proračunske i izvanproračunske korisnike izradili smo preko 300 Izjava o fiskalnoj odgovornosti sa otklanjanjima nepravilnosti i pripadajućim izvješćima.

ŠKOLOVANJE ZA PRIPREMU, IZRADU I PREDAJU IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Namjena seminara: seminar je namijenjen prvenstveno trgovačkim društvima i svim drugim pravnim osobama (javnim poduzećima) u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne regionalne samouprave.

Način realizacije: seminar se realizira interaktivnom  PPT prezentacijom, diskusijama, odgovorima na pitanja, prezentacijom programskog (software –skog) ispunjavanja Upitnika i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa  planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Trajanje: predviđeno vrijeme trajanja seminara je cca 7 sati.

Teme koje će biti obrađene u seminaru su:

 • Zakonska regulativa iz koje proizilaze obveznici
 • Obveznici primjene zakona
 • Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti i obvezne popratne dokumentacije
 • Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 • Pojašnjavanje specifičnosti i mogućnosti davanja pojedinih odgovora u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti
 • Izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti, te metodologija otklanjanja nepravilnosti
 • Obvezne i preporučene reference odnosno dokazi na potvrde odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Pojašnjenje sadržaja predmeta Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Rokovi i obveze predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Prekršajne odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno predaju nevjerodostojne Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Izrada jedne kompletne Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa svim prilozima

Kotizacija za seminar: 1.000,00 kn + PDV

Datum i mjesto održavanja seminara:
28.05.2014. ŽUPANIJSKA KOMORA VUKOVAR, Zmajeva 1, Vukovar
29.05.2014. HOTEL HOLIDAY, Jankomir 27, Zagreb
30.05.2014. SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU, Put brodarice 6, Split

Prijavnicu za seminar preuzmite OVDJE.